دانلود پاورپوینت رایگان اوگلنوفیتا

دانلود پاورپوینت رایگان اوگلنوفیتا

دانلود پاورپوینت رایگان اوگلنوفیتا

ویژه گی های عمومی اوگلنو فیتا:این دسته از جلبک ها ی تاژکدار غالبا متحرکند ، تاژک غشایی ظریف و فاقد دیواره سلولزی هستند. اوگلنوفیتا تک سلولی هستند. به دلیل تک سلولی و فاقد دیواره کمتر به حالت فسیل مشاهده می شوند اما لیپید یا پروتین های سلولی آنها را می توان در تشکیل گذشته زمین جستوجو کرد . عده ای از اگلنوفیتا دارای لکه چشمی اند.
تعداد اسلاید ۲۰…