کتاب طرحهای توجیهی

کتاب طرحهای توجیهی

کتاب طرحهای توجیهی

کتاب مذکور شامل انواع طرحهای توجیهی قابل استفاده برای جواز تاسیس و طرح ریزی کسب و کارهای تولید در تیپ های مختلف می باشد . …